Stipendier

Musikförlagets huvudägare Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musik grundades 1950 genom donation av musikförläggaren Einar Rosenborg och hans maka fru Inge Bahnson-Rosenborg. Stiftelsen har som sin främsta uppgift att genom Gehrmans Musikförlag AB (i vilket stiftelsen har en ägarandel på knappt 80% av aktierna) främja utgivningen och spridningen av värdefull svensk musik. Stiftelsen stöder musiklivet också genom att dela ut stipendier.

Stipendier

Årets körledare
Årets Körledare, Rosenborg Gehrmans Stiftelse och Föreningen Sveriges Körledares (FSK) gemensamma stipendium om 50 000 kronor, tilldelas en körledare som i sin verksamhet gjort särskilt betydelsefull insats för svenskt körliv.

Rosenborg Gehrmans stipendium till ung tonsättare
Stipendiet utdelas normalt vartannat år med 40 000 kronor till ung tonsättare eller studerande i kompositionsklass vid svensk musikhögskola och som visat stor begåvning för tonsättaryrket.

Rosenborg Gehrmans studiestipendium
Stipendiet utdelas vartannat år med 150 000 kronor till svensk musikstuderande inom det vokala eller instrumentala området med påvisad begåvning utöver det vanliga och som befinner sig i ett viktigt stadium i sin utbildning. Bland i övrigt lika meriterade ges företräde åt den som visat påfallande intresse för svensk musik. Stiftelsen utser stipendiat efter förslag från Musikaliska akademien. Om särskilda skäl motiverar det, kan stipendium utdelas till samma person två gånger, men ej mer.

Tillfälliga stipendier
Stiftelsens styrelse kan, när disponibla medel så medger, besluta om ytterligare stipendier. Stiftelsen utdelar dock inga studiestipendier utöver vad som ovan angivits.

Solistpriset – Sveriges främsta solisttävling
Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musik, som är huvudägare till Gehrmans Musikförlag, har träffat överenskommelse med Kungl. Musikaliska akademien om medverkan i ”Solistpriset”, Sveriges främsta solisttävling. Solistpriset blir därmed ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska akademien, Sveriges Radio, Berwaldhallen, Musik i Syd, Göteborgs Symfoniker samt Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musik. Se vidare KMA:s hemsida.

Ansökningar och förslag om stipendier
Kandidater till Rosenborg Gehrmans studiestipendium nomineras bland de mest meriterade sökandena till Kungl. Musikaliska Akademiens stipendier för högre musikstudier, efter att provspelning för expertjury genomförts. För närmare information om stipendieproven hänvisas till Kungl. Musikaliska Akademiens handläggare av stipendiefrågor, Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm, tel 08-407 18 10. Särskild information om årets prov lämnas under vårterminerna vid respektive musik- och operahögskolor.

Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musik och Föreningen Sveriges Körledare har träffat ett avtal där man har kommit överens om att samarbeta kring stipendiet Årets körledare, 2013–2021. Nomineringar kan e-postas till ordforande@korledare.se – beskriv varför just din kandidat är värd stipendiet Årets Körledare!

Övriga stipendier kan ej sökas. Förslag om stipendiater kan lämnas till Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musik, c/o Gehrmans Musikförlag, Box 42026, 126 12 STOCKHOLM.
_________________________________________________________________
Ovanstående riktlinjer för stipendieverksamheten har reviderats och antagits den 16 april 2012.

Utdelning

Stipendier utdelas på sätt som stiftelsen beslutar.

Lista över mottagare av Rosenborg Gehrmans-stipendierna »